Gelukkig hebben we The Wheels!

Eerste dagen in Brisbane

2 – 4 December

Terug op Hong Kong Airport voor de vlucht naar Brisbane. Ik ben lekker op tijd gegaan. Tot op heden is het vliegen niet helemaal zonder hindernissen  verlopen dus reserveer is maar tijd voor “wie weet wat”.

Haha, jawel, een visum voor Australië. Een aantal weken geleden heb ik dit online geregeld. Je krijgt dan een e-visum wat gekoppeld wordt aan je paspoort. Het nadeel hiervan is dat je geen papieren iets of stempel hebt. 

Ik zie de in-check mevrouw wat vreemd kijken en de vraag komt natuurlijk of ik een visum heb geregeld. Zij krijgt hiervan geen melding. Gelukkig heb ik de bevestigingsmail nog, weliswaar in het Nederlands maar de hoofdwoorden zijn voor haar duidelijk genoeg. 

Zij rommelt wat en het is opgelost. HULDE.

Lekkere vlucht van ruim 8 uurtjes en ik ben in Brisbane. Op zoek naar de trein, openbaar vervoer pas gekocht, Australische sim kaart in mijn telefoon en ik ben klaar om Brisbane te gaan verkennen.

In mijn Airb&b kan ik om 15 uur inchecken, het is nu 8 uur. Op zoek naar een goed ontbijt stuit ik op een “Pig n Whistle” waar ze een Full English Breakfast hebben. Check!! NO NOODLES TODAY!

Brisbane komt op mij over als een doorsnee westerse stad. De bekende winkels, veel souvenirs en activiteiten gericht op het vermaken van mensen. Heel vertrouwd en na Hong Kong ook best wel onwennig. Wat er ook is? Straatmuzikanten! Valt me nu pas op dat dat in Hong Kong eigenlijk niet bestaat. Tja, waar zouden ze ook moeten staan?

De afgelopen nacht heb ik gevlogen, helemaal uitgerust ben ik niet. Jahaaaa, Botanische tuinen! Niet dat ik dat leuk vind maar daar kun je vast wel een paar uurtjes slapen. Heerlijk, mijn rugzak als kussen, koffer voor een beetje extra steun en …… diepe slaap.

Dinsdag vier December is mijn eerste volle dag. Ik heb wat contacten hier maar nog weinig concrete antwoorden. Vroeg in de ochtend krijg ik een mail van Louise Denson. Zij organiseert de Jazz afdeling van The Griffith University en geeft Jazz Compositie. We hebben een koffie afspraak. 

Leuk en open gesprek over hoe hun University georganiseerd is. Zij hebben ongeveer 700 studenten en zij doceren “muziek”, niet echt klassiek of jazz. Officieel is het er wel maar alles beweegt zich door elkaar. Dat klinkt mij wel als muziek in de oren!

Hoe zij aansluiting vinden bij de jongeren van nu? Ik zie aan haar gezicht dat dat een ietwat onverwachte vraag is. Ook hier hebben ze aanbod genoeg en dus niet zo’n noodzaak om daar over na te denken. Ik vraag haar om in haar denken het systeem als uitgangsprincipe te verlaten en de student als vertrekpunt te nemen. Ze beloofd me hier morgen op terug te komen.

Ik mag een dag meedraaien in een examencommissie. Erg leuk om mee te maken. We praten dan ook door. Kan wel boeiend worden. Hun schoolsysteem bestaat uit 24 lesweken per jaar zodat de studenten ook tijd genoeg hebben om andere dingen te doen met hun muziek als alleen de University. Hier ben ik ook wel benieuwd naar.

Vandaag ook contact gehad met mijn hele “thuisteam”.  Vanuit Nederland wordt ik gecoacht door een team van drie mensen. Daar ga ik later nog uitgebreider over bloggen, maar het is ook wel gewoon super leuk om contact te hebben met hun. Goed oppassen met het tijdsverschil, haha. Maar alle drie zijn ze super waardevol. Er zijn zoveel dingen die goed moeten lopen met de website, social media, vertalingen en natuurlijk ook artistiek inhoudelijk. The Trip wordt ook omgezet in muzikale voorstellingen. Film, tekst en natuurlijk muziek. Ik kom er achter dat het best nog veel werk is om dit allemaal goed te doen. Heel dankbaar dat mijn “thuisteam” er is, super!

Ook aan het einde van de dag lekker gegeten in een cafeetje. Goed biertje ook overigens. Er staat een vrouw achter de bar met een onwaarschijnlijke stem en een onwaarschijnlijk Australische tongval. Zou het mij gaan lukken om haar te strikken een voice-over in te spreken?

Kortom, on the run in Brisbane. Maar mijn hemel, wat acht uurtjes vliegen over de aardbol voor verschil maakt. Moet nog even mijn draai vinden.

’s-Avonds zit ik in de Brisbane Wheels…..

The first days in Brisbane

2 – 4 December

Back at Hong Kong airport for the flight to Brisbane. I left a little early. Until now the flying hasn’t been without its obstacles, so I make a little bit of extra time for ‘who knows what’.

Haha, of course, a visa for Australia. A few weeks ago I figured this out online. Then you get an e-visa which is linked to your passport. The disadvantage is that you don’t have any papers or stamp.

At the check-in, I see the lady looking at me a bit funny, and then, of course, she asks me if I have a visa. She doesn’t have that information. Thankfully I still have the confirmation email, in Dutch of course, but some of the words are clear enough for her. She messes around a little and it’s solved. Hoorah!

After a nice 8 hour flight, I’m in Brisbane. After looking for the train, buying a public transport pass and an Australian sim card, I’m ready to start exploring Brisbane.

I can check into my Airbnb at three o’clock, it is now eight in the morning. When looking for a good breakfast I stumble upon a ‘Pig ‘n Whistle’, where they have a Full English Breakfast. Check! No noodles today!

Brisbane seems to be a typical western city. The known stores, a lot of souvenirs and activities focused on entertaining people. Very familiar, but after Hong Kong, it’s also kind of strange. What’s there as well? Street musicians! I’m only now realizing that they don’t exist in Hong Kong. Well, where would they even stand?

Last night I flew, so I’m not completely rested. Yeeees, botanical gardens! Not that I love those, but you can sleep for a few extra hours. Great, using my backpack as a pillow, my suitcase for some extra support and… deep sleep.

Tuesday the 4th of December is my first full day. I have a few contacts here, but very little concrete answers. Early in the morning, I receive an email from Louise Denson. She organizes the jazz department of the Griffith University and teaches jazz composition. We meet up for coffee.

We have a fun and open conversation about how their university is organized. They have approximately 700 students and they just teach ‘music’, not necessarily classical or jazz. Officially they do, but everything moves organically. That sounds like music to me!

How do they connect with the young people of now? Her face tells me that this is quite an unexpected question. There are also enough applications here, so thinking about this is not a necessity. I ask her to try to leave the thought of our system and try to think of the students first. She promises to get back to me about that tomorrow.

I get to come along with a day in their exam commision. A lot of fun to be a part of. Then we talk some more, which gets interesting. Their school system consists of 24 school weeks so the students also have time to do other things with their music than only be at the university. This also sparks my interest.

Today I also contacted my ‘home-team’. In the Netherlands, I’m being coached by a team of three. I’ll blog about them a little more later, but it’s also just super fun to have contact with them. We do have to be careful with the time differences, haha. But all three of them are super valuable. There are so many things that have to go well with the website, social media, translations and of course, also artistically. Video, text and of course music. I’m finding out it’s kind of a lot of work to do all of this well. I’m very thankful for my ‘home-team’, amazing!

At the end of the day, I also have a nice meal in a cafe. Good beer, too. There is a woman behind the bar with a peculiar voice and an extreme Australian accent. Could I succeed in getting her to do a voiceover for me?

In short, on the run in Brisbane. But my God, what eight hours of flying over the globe can do to you. I still have to find my spin on things.

In the evening I’m in The Wheel of Brisbane.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.